1652200979-a71e846a9ca6a1c

1652201014-f94c036f0c2fb76

1652201048-ed4f1f614cf252c

指标源码登录后刷新可见!

[wm_login]LC:=REF(CLOSE,1);
RSI5:=((SMA(MAX((CLOSE – LC),0),5,1) / SMA(ABS((CLOSE – LC)),5,1)) * 100);
TR1:=SUM(MAX(MAX((HIGH – LOW),ABS((HIGH – REF(CLOSE,1)))),ABS((LOW – REF(CLOSE,1)))),10);
HD:=(HIGH – REF(HIGH,1));
LD:=(REF(LOW,1) – LOW);
DMP:=SUM(IF(((HD > 0) AND (HD > LD)),HD,0),10);
DMM:=SUM(IF(((LD > 0) AND (LD > HD)),LD,0),10);
PDI:=((DMP * 100) / TR1);
MDI:=((DMM * 100) / TR1);
ADX:=MA(((ABS((MDI – PDI)) / (MDI + PDI)) * 100),5);
AV:=(RSI5 + ADX);
DXR:=(((ADX + REF(ADX,5)) / 2) + RSI5);
WR10:=((100 * (HHV(HIGH,10) – CLOSE)) / (HHV(HIGH,10) – LLV(LOW,10)));
NEWVOL:=(RSI5 – WR10);
GXSR6:=(AV + NEWVOL);
GXSR7:=IF(CROSS(GXSR6,0),1,0);
GXS1:=SMA(GXSR7,3,1);
GXS2:=SMA(GXS1,3,1);
GXS3:=SMA(GXS2,3,1);
GXS4:=3;
GXS5:=(3)*(SMA(((CLOSE – LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) – LLV(LOW,27)))*(100),5,1)) – (2)*(SMA(SMA(((CLOSE – LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) – LLV(LOW,27)))*(100),5,1),3,1));
启动:=CROSS(GXS5,GXS4);
GXSR8:=CROSS(GXS2,GXS3) AND (GXS2 < 40);
RSV:=(((CLOSE – LLV(LOW,9)) / (HHV(HIGH,9) – LLV(LOW,9))) * 50);
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
X:=LLV(J,2)=LLV(J,8);
GXSR1:=CROSS(J,3);
飞上云霄:GXSR1 AND GXSR8 AND 启动;[/wm_login]

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。